• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Sme aktívni aj počas pandémie

    • 8. 2. 2021
    • Žiaci našej ZUŠ dosiahli počas pandémie v 1. polroku školského roku 2020/2021 pozoruhodné výsledky.

     Absolvent školy Pavol Bohdan Zápotočný predviedol na koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari premiéru klavírnej skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa. Uvedenie tohto diela sa uskutočnilo dňa 28.9. 2020 v Mirbachovom paláci v Bratislave a následne 29.9. v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

     Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže "Rajecká hudobná jar", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila najskôr na jesenný termín a na základe aktuálnej situácie núdzového stavu sa preniesol tohtoročný ročník do online priestoru. Porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni. Oceneného žiaka pedagogicky vedie Karla Kočalková.

     Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej pripravila pre žiakov ZUŠ 27.11.2020 19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2020”.

     Z dôvodu pandémie sa súťažný ročník uskutočnil taktiež v online priestore. Odborná porota zložená z pedagógov dychového oddelenia konzervatórií a ZUŠ hodnotila video nahrávky v požadovaných súťažných podmienkach. Našu školu reprezentoval žiak Richard Cicko pod pedagogickým vedením Stanislava Hýbelu. V hre na klarinete vo IV. kategórii získal 3. miesto. Úspešného klarinetistu na klavíri sprevádzal absolvent našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal cenu najlepšieho korepetítora súťaže za klavírny sprievod.

     Všetkým srdečne blahoželáme.

    • Rajecká hudobná jar 2020

    • 10. 11. 2020
    • Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže " Rajecká hudobná jar ", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila na jesenný termín a na základe situácie núdzového stavu sa preniesol aktuálny ročník do online priestoru. Odborná porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni.

     pedagóg: Karla Kočalková

     GRATULUJEME

    • Koncert víťazov - Bratislava / Viedeň - 28. a 29. september 2020

    • 10. 11. 2020
    • Klavirista Pavol Bohdan Zápotočný z triedy Karly Kočalkovej sa predstavil v dňoch 28. a 29. septembra 2020 na koncertoch víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajeckej hudobnej jari z roku 2019, ktorá je sviatkom slovenskej hudby / prezentáciou skladieb slovenských skladateľov.

     V Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni predviedol premiéru skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa.

     V programe koncertu odznela aj jeho vlastná kompozícia Prelúdium a fúga G dur a tiež v závere koncertu ako prídavok skladba Toccata od Juraja Hatríka.

     Koncert víťazov vo Viedni bol naživo vysielaný v krajinách Európskej únie, prostredníctvom organizácie EUNIC Music festivals s možnosťou nahliadnutia na nasledovnom odkaze:

     https://www.facebook.com/EUinVienna/videos/1651148201711206/

    • Prehliadka neprofesionálneho divadla mladých

    • 10. 11. 2020
    • 04.09.2020 sa na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých "Turčianskych divadelných dňoch 2020" predstavili žiačky literárno - dramatického odboru pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

     Divadelný súbor "Elenky z Mudroňky” získal diplom za 1. miesto s priamym postupom do krajského kola.

     Gratulujeme :-)

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 18. 6. 2020
    • Dištančné vzdelávanie žiakov výtvarného odboru z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

     Témy:

     • Projekt-Land art/Umenie v krajine,
     • Objekt z papiera,
     • Kresba na chodníku,
     • Fotografia z prírody.

     Úlohy realizovali žiaci výtvarného odboru z kmeňového pracoviska na ulici P. Mudroňa 6, Martin a elokovaného pracoviska na ZŠ s MŠ Dolinského.

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 20. 4. 2020
    • V čase dištančného vyučovania žiaci výtvarného odboru v domácom prostredí si vzorne plnia umelecké úlohy. Jedna z úloh je napr. INŠPIRÁCIA OBRAZOM - OD CARAVAGGIA :-) Chlapec s košíkom ovocia.

     Skús si „zahrať“ výtvarné dielo, žiak sa oblečie do podoby výtvarného diela, použije rekvizity, ktoré má dostupné doma, poprosí rodiča o odfotenie pričom dbá na výraz tváre a správny postoj.

     Žiak – namaľuje, resp. nakreslí vybrané umelecké dielo.

     Zadania sa úspešne zhostil Kristián Boba z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej :-) 

    • KLAVÍRNY METODICKÝ DEŇ 2020

    • 1. 4. 2020
    • Posledný deň pred prerušením vyučovania sme dňa 9. marca 2020 privítali pedagóga Konzervatória v Žiline Mgr. art. Michaela Berkiho, ArtD., ktorý sa podelil s umením klavírnej hry s našimi žiakmi a pedagógmi, čo všetci prítomní s veľkým povzbudením do ďalších umeleckých dní s vďakou privítali.

    • Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici v Martine

    • 23. 3. 2020
    • Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc sa 4. marca 2020 uskutočnilo stretnutie najaktívnejších spolupracovníkov Turčianskej knižnice v Martine, ktorí si z rúk riaditeľa Turčianskej knižnice v Martine RNDr. Milana Nemčeka prevzali čestné členstvo knižnice na rok 2020.

     Čestné členstvo bolo odovzdané aj riaditeľovi ZUŠ Martin Pavlovi Zápotočnému a pedagogičke literárno – dramatického odboru Pavlíne Musilovej.

     Slávnostné podujatie hrou na keyboarde spríjemnili žiaci: Branko Loboz žiak pedagóga Mgr. Ota Haverlu a Timotej Kacian z triedy Mgr. art. Pavla Zápotočného.

    • Seniorské popoludnie

    • 14. 3. 2020
    • 4. marca 2020 sa v Slovenskej národnej knižnici uskutočnilo Seniorské popoludnie spojené s prednáškou odborníčky na mediálnu komunikáciu Doc. PhDr. Danou Petranovou.

     Atmosféru podujatia spríjemnili žiaci hudobného odboru v hre na keyboarde:

     • Branko Loboz z triedy pedagóga Mgr. Ota Haverlu
     • Timotej Kacian z triedy pedagóga Mgr. art. Pavla Zápotočného
    • Vystúpenie v Domove sociálnych služieb Medik – M

    • 30. 12. 2018
    • Naši žiaci z Komunitného centra na Bambuskách v piatok 14.12.2018 vystúpili na verejnosti so svojim vianočným programom pod vedením pedagóga PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., kedy zavítali do Domova sociálnych služieb Medik – M na Severe a so svojim programom potešili klientov zdravotného zariadenia.

    • Vianočný koncert v Komunitnom centre

    • 30. 12. 2018
    • Na slávnostnom vianočnom vystúpení v Komunitnom centre na Bambuskách - našom novootvorenom elokovanom pracovisku sa predstavili s umeleckým programom žiacii z triedy PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD.

     Program bol prepletený poetickým slovom, v hudobnom vstupe vystúpili tiež hostia. Podujatie navštívili predstavitelia Mesta Martin, vedúca odboru spoločenských služieb PhDr. Katarína Tomášová a Mgr. Katarína Fúčelová.

     Prítomní hudobníci a hostia si v závere spoločne zaspievali piesne Búvaj Dieťa krásne a Tichú noc.

     S dozvukmi príjemného podujatia si prítomní mohli pochutiť na chutnom občerstvení v réžii ZUŠ Martin, ktoré pomohli pripraviť pracovníčky Komunitného centra.

     Za spoluprácu ďakujeme tiež Tomášovi Gulánovi pri zvukovej réžii z ESŠ  :)

    • Vianočný koncert

    • 30. 12. 2018
    • V zaplnenej sále Biblickej školy sa predstavili talentovaní žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru s vianočným programom.

     Nechýbalo ani vyzdobenie vianočného stromčeka počas umeleckého podujatia.

     Vianoce prichádzajú :)

    • Fialové rozprávky

    • 30. 12. 2018
    • Žiaci a pedagógovia našej školy si pripomenuli 17. novembra 2018 Svetový deň predčasne narodených detí hudobno~dramatickým vystúpením v Biblickej škole.

     Prítomné deti mohli prezentovať aj svoju výtvarnú tvorivosť. 

     Program pripravili žiaci z tried pedagógov: Pavlíny Musilovej, Otílie Moravčíkovej, Ľubomíry Vajo Sidorovej, Nataši Vaňkovej. Na klavíri sprevádzala Kamila Šimonová.

    • Soirée 2018

    • 30. 12. 2018
    • Mesto Martin, Odbor spoločenských služieb 17. októbra v kine Strojár pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo už VII. Soirée tentoraz pod názvom "Stretnutie so 100 ročnou republikou".

     V umeleckom programe nechýbali ani žiaci našej školy, ktorí si pripravili pre seniorov zaujímavé hudobné kusy. Na klarinete sa predstavil Richard Cicko, na alt saxofóne Šimon Štermenský → žiaci pedagóga Stanislava Hýbelu.

     Mladých hudobníkov na klavíri sprevádzala Veronika Paľovčíková, DiS. art.

    • Krajinársky plenér 2018

    • 30. 12. 2018
    • Žiaci výtvarného odboru navštívili začiatkom júla 2018 Múzeum slovenskej dediny, kde si cibrili svoju kreatívnosť. Nakreslené výtvarné práce, ktoré vznikli v tomto prírodnom priestore, si môžete prísť pozrieť do našej školy :-)

    • Natáčanie filmu "Piargy"

    • 30. 12. 2018
    • V Múzeu slovenskej dediny v Martine sa natáčal koncom augusta a začiatkom septembra slovenský film na motívy novely Piargy od Františka Švantnera. Natáčania filmu v Jahodníckych hájoch sa zúčastnili aj žiaci lterárno - dramatického odboru pod vedením Pavlíny Musilovej :-) 

     Vo filme uvidíme v hlavnej úlohe Judit Bárdos a ďalších známych hercov, napríklad Atillu Mokoša, Mariána Geišberga, Ivana Martinku či Janu Oľhovú.

     Čítajte viac: https://myturiec.sme.sk/…/v-martine-nakrucaju-film-doteraz-…

    • Medzinárodné majstrovské kurzy "Schola Arvenzis"

    • 30. 12. 2018
    • V Dolnom Kubíne sa v dňoch od 5. do 13. júla uskutočnili medzinárodné majstrovské kurzy "Schola Arvenzis", na ktorých sa zúčastnili mladí hudobníci z rôznych kútov sveta pod vedením renomovaných pedagógov hudobného umenia.

     Organizáciu kurzov dlhoročne zastrešujú: Art Air Center, ZUŠ Petra Michala Bohúňa a Bratislavské konzervatórium.

     Majstrovské kurzy navštívil aj žiak našej školy - klavírista Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal na toto podujatie štipendium ako víťaz kategórie medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Talents for Europe z mája tohto roku.

     Pavol Bohdan sa aktívne od 9. júla vzdelával na vyučovacích hodinách pod vedením pedagóga profesora Marka Shavinera z univerzity z Tel Avivu. Záver každého dňa sa niesol v znamení umeleckých tónov predvedených na koncertoch, na ktorých Pavol Bohdan každý deň podvečer vystupoval.

     Majstrovské kurzy vyvrcholili odovzdávaním certifikátov 12. júla v Oravskej galérii a slávnostným koncertom najúspešnejších účastníkov 13. júla v Bratislave . Pavol Bohdan v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici predviedol skladbu súčasného slovenského skladateľa Juraja Hatríka, ktorý sa zúčastnil koncertu a osobne poblahoželal mladému klaviristovi za predvedenú interpretáciu diela.

    • Absolventi 2017/2018

    • 30. 12. 2018
    • Naší milí absolventi ukončili úspešne štúdium na našej škole a ešte aj s úsmevom. :-) 

     Gratulujeme a ďakujeme.

    • Koncert v Primaciálnom paláci

    • 14. 8. 2018
    • Dňa 19. júna 2018 sa na koncerte víťazov členských súťaží EMCY Slovakia predstavil žiak našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, študujúci hru na klavíri pod pedagogickým vedením Karly Kočalkovej.

     Pozvanie účinkovať na tomto koncerte dostal ako minuloročný laureát "Festivalu Ivana Ballu" v Dolnom Kubíne a "Detského hudobného festivalu" v Banskej Bystrici.

     Koncert sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • admin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie