• Výtvarný odbor

     • O odbore

     • Výtvarné umenie obsahuje širokospektrálny pohľad poznávania a vyjadrovania sa. Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu. Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, priestorovej tvorbe, keramiky, modelovania a počítačovej grafiky. Talentovaní žiaci rozvíjajú svoje schopnosti v rozšírenom vyučovaní.

      Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie