• O škole

    • Základná umelecká škola v Martine má už 100 ročnú históriu od svojho založenia. Je to obdobie časového priestoru naplneného obetavou prácou jej zakladateľov, nasledovníkov i súčasníkov.

     V živote školy je to obdobie niekoľkých generácií, ktoré prešli jej bránami. V súčasnosti škola má štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, v ktorých rozvíja svoj talent a nadanie 1100 žiakov pod vedením viac ako 40 pedagogických pracovníkov. Cieľavedomým a odborným entuziazmom naplnená činnosť celého pedagogického kolektívu formovala desiatky absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí významne ovplyvnili najmä oblasť kultúry spoločnosti. Počas svojej existencie kládla základy umeleckého školstva na Slovensku.

     Uplynulé roky jednoznačne potvrdili opodstatnenosť existencie školy a jej nezastupiteľný vklad do výchovy dieťaťa. Samotná existencia ZUŠ v Martine a jej každodenné pôsobenie je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi súčasnej spoločnosti.


     Poslanie školy

     Škola sa od svojho založenia v roku 1922 zamerala na problém postoja k umeniu, výchovy k umeniu a umením.

     ZUŠ v Martine má dvojrozmernú funkciu poslania.

     Zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí a ich záujmy, súčasne zodpovedá za vyhľadávanie talentov, ktorým poskytuje špeciálnu starostlivosť v ich príprave na ďalšie profesné nasmerovanie na stredných, vysokých umeleckých, umelecko-pedagogických i umenovedných školách. ZUŠ v Martine je nositeľom ideí práva dieťaťa dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu tak možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Umožňuje aktívny a pasívny kontakt s kvalitným umením, napĺňa potrebu rozvoja osobnosti, jej tvorivosti, koncentrácie, schopnosti podávania maximálnych výkonov v motivujúcom prostredí, vedie k podpore a úcte k hodnotám, k človeku, k slobodomyselnosti, schopnosti formulovať názor.

     Škola výsledky práce prezentuje v rámci koncertnej činnosti, na výstavách, hudobno-tanečno-dramaticko scénických projektoch, súťažiach. Organizuje metodické semináre so zameraním na moderné formy vyučovania, semináre, výchovné koncerty, krajinárske kurzy, exkurzie za umením a kultúrnymi pamiatkami.

     Medzi prvými v rámci Slovenska zavádza do učebných osnov vyučovanie počítačovej grafiky a iné moderné metódy a techniky vyučovania umeleckých štruktúr /foto, video, scanovanie/.

      

     Zámer rozvoja školy

     Základná umelecká škola v Martine sa bude v nadchádzajúcom období snažiť o konkurencieschopnosť voči ďalším základným umeleckým školám svojou profiláciou na vážne umenie a vytváraním prostredia, ktoré zaručí odbornosť a kvalitu práce. Jej zámerom bude ponúkať prípravu na školy s umeleckým zameraním prostredníctvom serióznej a tvorivej práce ale tiež na zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže.

     K hlavným strategickým zámerom školy zostáva naďalej skvalitňovanie vyučovacieho procesu, s ohľadom na požiadavky konzervatórií, škôl s umeleckým zameraním, rodičov, žiakov a trhu práce. V aktuálnom školskom roku sa škola zameria na výučbu a podchytenie žiakov predškolského veku, pôsobením v základných a materských školách ako predpoklad ďalšieho záujmu štúdia žiakov vo všetkých odboroch, zachovanie elokovaných pracovísk, zachovanie medziodborových projektov. Naďalej bude veľmi cenená práca pedagógov, ktorí pripravujú najlepších žiakov na súťaže a verejné vystúpenia.

     Materiálno technické zabezpečenie školy sa bude priebežne skvalitňovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. Vedenie školy sa v nadchádzajúcom období bude snažiť o rozvoj spolupráce s vedením mesta Martin a deklarovať naše predstavy o rozvoji a financovaní školy.

     Prioritou bude aj naďalej šírenie dobrého mena našej školy a skvalitnenie organizácie práce.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie