•  

    

   • RIADITEĽSTVO ZUŠ MARTIN ĎAKUJE VŠETKÝM, KTORÍ VENOVALI SVOJE 2% Z DANE Z PRÍJMU NAŠEJ ŠKOLE

  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Ríša fantázie 2021

    • 9. 11. 2021
    • Vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže “RÍŠA FANTÁZIE 2021” organizovanej mestom Lučenec. Do výtvarnej súťaže bolo zapojených 10 krajín, 106 škôl a 1755 prác.

     III.KATEGÓRIA 11 – 13 rokov

     Diplom v bronzovom pásme

     Dominik Boba (pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová)

      

     Srdečne gratulujeme nášmu žiakovi a aj pani učiteľke, ku krásnemu úspechu v takej veľkej konkurencii.

    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch

    • 16. 5. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     s účinnosťou od 17. mája 2021 ZUŠ v Martine prechádza na prezenčnú formu vyučovania vo všetkých odboroch v hlavnej budove na ulici P. Mudroňa v individuálnej a taktiež aj v skupinovej forme.

     Prosíme Vás o trpezlivosť na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MŠ J. Šimka, MŠ Tajovského), kde vyučovanie výtvarného a tanečného odboru do konca mája 2021 nebude možné realizovať prezenčne.

     Na elokovanom pracovisku ZŠ J. Kronera bude prebiehať vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou.

     Riaditeľstvo školy

    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore

    • 21. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     Oznamujeme Vám, že od pondelka 26. apríla 2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálneho vyučovania PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU (okrem dychových nástrojov a spevu)

     Skupinové vyučovanie pokračuje naďalej dištančnou formou.

     Vstup žiaka do budovy školy na vyučovanie odo dňa 26. apríla 2021 a taktiež každý ďalší týždeň bude podmienený:

     • I. časť - 1.- 4. roč. ZŠ
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie – zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
     • II. časť - 5.- 9. roč. ZŠ + 2. stupeň - stredoškoláci
      • na základe preukázania platného negatívneho testu žiaka nie starším ako 7 dní
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie žiak + zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

     Platí naďalej nariadenie, že zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba žiaka sa nemôže pohybovať v budove školy.

     O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo riaditeľstvo ZUŠ.

     Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a trpezlivosť. 

     Riaditeľstvo školy

      

     Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - žiak + zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak (na stiahnutie)

    • Medzinárodný koncert

    • 13. 3. 2021
    • ​​​​​Milí priaznivci našej školy,

     dovoľujeme si vás pozvať na unikátny medzinárodný koncert umeleckých škôl partnerských miest mesta Martin, holandského Hoogeveenu, českého Jičína a našej ZUŠ v Martine.

     Na podnet riaditeľa holandskej školy Scala Gerrita Jana Rutgersa pozitívne reagovala riaditeĺka ZUŠ J. B. Foerstera - Jaroslava Komárková a taktiež riaditeľ ZUŠ Martin - Pavol Zápotočný a tak mohol vzniknúť tento skvelý projekt. ​​

     Našu školu budú reprezentovať žiaci, ktorí v tomto školskom roku dosiahli pozoruhodné úspechy počas dištančného vyučovania na medzinárodných podujatiach a súťažiach v online priestore, ako aj ďalší skvelí interpreti.

     • Denis Ďuríček ~ klavír        
     • Richard Cicko ~ klarinet
     • Samuel Mičko ~ gitara
     • Katarína Jakubcová ~ spev
     • Pavol Bohdan Zápotočný ~ klavír     
     • Dychové zoskupenie v obsadení: Šimon Štermenský ~ altsaxofón, Stanislav Hýbela ~ altsaxofónPatrik Halaj ~ tenorsaxofón, Michal Haľama ~ barytonsaxofónRichard Cicko ~ klarinetRoman Frátrik ~ bicie 

     Premiéra bude uvedená na YouTube dňa 19. marca 2021 o 19.30 hod.

     Koncert si môžete pozrieť cez stránku www.ontdekscala.nl alebo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=zpqFbbr0C2E

    • LIDICE 2020

    • 11. 2. 2021
    • Na 48. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže “LIDICE 2020” organizovanej Ministerstvom kultúry Českej republiky, dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky. Súťaž bola zameraná na tému - KRAJINA.

     Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 216 výtvarných prác zo 78 krajín.

     Medailu LIDICKÁ RUŽA získal žiak Matej Kahún 12r. - za mimoriadne úspešnú prácu v kombinovanej technike pod pedagogickým vedením PhDr. Petra Klimeka.

     Čestné uznanie získali žiaci:

     Jakub JANEK 10r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

     Olívia ČAPČÍKOVÁ 9r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

     Bibiana TONKOVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

     Klára SANIGOVÁ 13r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

     Lucia KRAČMEROVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

    • Sme aktívni aj počas pandémie

    • 8. 2. 2021
    • Žiaci našej ZUŠ dosiahli počas pandémie v 1. polroku školského roku 2020/2021 pozoruhodné výsledky.

     Absolvent školy Pavol Bohdan Zápotočný predviedol na koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari premiéru klavírnej skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa. Uvedenie tohto diela sa uskutočnilo dňa 28.9. 2020 v Mirbachovom paláci v Bratislave a následne 29.9. v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

     Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže "Rajecká hudobná jar", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila najskôr na jesenný termín a na základe aktuálnej situácie núdzového stavu sa preniesol tohtoročný ročník do online priestoru. Porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni. Oceneného žiaka pedagogicky vedie Karla Kočalková.

     Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej pripravila pre žiakov ZUŠ 27.11.2020 19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2020”.

     Z dôvodu pandémie sa súťažný ročník uskutočnil taktiež v online priestore. Odborná porota zložená z pedagógov dychového oddelenia konzervatórií a ZUŠ hodnotila video nahrávky v požadovaných súťažných podmienkach. Našu školu reprezentoval žiak Richard Cicko pod pedagogickým vedením Stanislava Hýbelu. V hre na klarinete vo IV. kategórii získal 3. miesto. Úspešného klarinetistu na klavíri sprevádzal absolvent našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal cenu najlepšieho korepetítora súťaže za klavírny sprievod.

     Všetkým srdečne blahoželáme.

    • Rajecká hudobná jar 2020

    • 10. 11. 2020
    • Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže " Rajecká hudobná jar ", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila na jesenný termín a na základe situácie núdzového stavu sa preniesol aktuálny ročník do online priestoru. Odborná porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni.

     pedagóg: Karla Kočalková

     GRATULUJEME

    • Koncert víťazov - Bratislava / Viedeň - 28. a 29. september 2020

    • 10. 11. 2020
    • Klavirista Pavol Bohdan Zápotočný z triedy Karly Kočalkovej sa predstavil v dňoch 28. a 29. septembra 2020 na koncertoch víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajeckej hudobnej jari z roku 2019, ktorá je sviatkom slovenskej hudby / prezentáciou skladieb slovenských skladateľov.

     V Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni predviedol premiéru skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa.

     V programe koncertu odznela aj jeho vlastná kompozícia Prelúdium a fúga G dur a tiež v závere koncertu ako prídavok skladba Toccata od Juraja Hatríka.

     Koncert víťazov vo Viedni bol naživo vysielaný v krajinách Európskej únie, prostredníctvom organizácie EUNIC Music festivals s možnosťou nahliadnutia na nasledovnom odkaze:

     https://www.facebook.com/EUinVienna/videos/1651148201711206/

    • Prehliadka neprofesionálneho divadla mladých

    • 10. 11. 2020
    • 04.09.2020 sa na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých "Turčianskych divadelných dňoch 2020" predstavili žiačky literárno - dramatického odboru pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

     Divadelný súbor "Elenky z Mudroňky” získal diplom za 1. miesto s priamym postupom do krajského kola.

     Gratulujeme :-)

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 18. 6. 2020
    • Dištančné vzdelávanie žiakov výtvarného odboru z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

     Témy:

     • Projekt-Land art/Umenie v krajine,
     • Objekt z papiera,
     • Kresba na chodníku,
     • Fotografia z prírody.

     Úlohy realizovali žiaci výtvarného odboru z kmeňového pracoviska na ulici P. Mudroňa 6, Martin a elokovaného pracoviska na ZŠ s MŠ Dolinského.

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 20. 4. 2020
    • V čase dištančného vyučovania žiaci výtvarného odboru v domácom prostredí si vzorne plnia umelecké úlohy. Jedna z úloh je napr. INŠPIRÁCIA OBRAZOM - OD CARAVAGGIA :-) Chlapec s košíkom ovocia.

     Skús si „zahrať“ výtvarné dielo, žiak sa oblečie do podoby výtvarného diela, použije rekvizity, ktoré má dostupné doma, poprosí rodiča o odfotenie pričom dbá na výraz tváre a správny postoj.

     Žiak – namaľuje, resp. nakreslí vybrané umelecké dielo.

     Zadania sa úspešne zhostil Kristián Boba z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej :-) 

    • KLAVÍRNY METODICKÝ DEŇ 2020

    • 1. 4. 2020
    • Posledný deň pred prerušením vyučovania sme dňa 9. marca 2020 privítali pedagóga Konzervatória v Žiline Mgr. art. Michaela Berkiho, ArtD., ktorý sa podelil s umením klavírnej hry s našimi žiakmi a pedagógmi, čo všetci prítomní s veľkým povzbudením do ďalších umeleckých dní s vďakou privítali.

    • Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici v Martine

    • 23. 3. 2020
    • Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc sa 4. marca 2020 uskutočnilo stretnutie najaktívnejších spolupracovníkov Turčianskej knižnice v Martine, ktorí si z rúk riaditeľa Turčianskej knižnice v Martine RNDr. Milana Nemčeka prevzali čestné členstvo knižnice na rok 2020.

     Čestné členstvo bolo odovzdané aj riaditeľovi ZUŠ Martin Pavlovi Zápotočnému a pedagogičke literárno – dramatického odboru Pavlíne Musilovej.

     Slávnostné podujatie hrou na keyboarde spríjemnili žiaci: Branko Loboz žiak pedagóga Mgr. Ota Haverlu a Timotej Kacian z triedy Mgr. art. Pavla Zápotočného.

    • Seniorské popoludnie

    • 14. 3. 2020
    • 4. marca 2020 sa v Slovenskej národnej knižnici uskutočnilo Seniorské popoludnie spojené s prednáškou odborníčky na mediálnu komunikáciu Doc. PhDr. Danou Petranovou.

     Atmosféru podujatia spríjemnili žiaci hudobného odboru v hre na keyboarde:

     • Branko Loboz z triedy pedagóga Mgr. Ota Haverlu
     • Timotej Kacian z triedy pedagóga Mgr. art. Pavla Zápotočného
    • Vystúpenie v Domove sociálnych služieb Medik – M

    • 30. 12. 2018
    • Naši žiaci z Komunitného centra na Bambuskách v piatok 14.12.2018 vystúpili na verejnosti so svojim vianočným programom pod vedením pedagóga PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., kedy zavítali do Domova sociálnych služieb Medik – M na Severe a so svojim programom potešili klientov zdravotného zariadenia.

    • Vianočný koncert v Komunitnom centre

    • 30. 12. 2018
    • Na slávnostnom vianočnom vystúpení v Komunitnom centre na Bambuskách - našom novootvorenom elokovanom pracovisku sa predstavili s umeleckým programom žiacii z triedy PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD.

     Program bol prepletený poetickým slovom, v hudobnom vstupe vystúpili tiež hostia. Podujatie navštívili predstavitelia Mesta Martin, vedúca odboru spoločenských služieb PhDr. Katarína Tomášová a Mgr. Katarína Fúčelová.

     Prítomní hudobníci a hostia si v závere spoločne zaspievali piesne Búvaj Dieťa krásne a Tichú noc.

     S dozvukmi príjemného podujatia si prítomní mohli pochutiť na chutnom občerstvení v réžii ZUŠ Martin, ktoré pomohli pripraviť pracovníčky Komunitného centra.

     Za spoluprácu ďakujeme tiež Tomášovi Gulánovi pri zvukovej réžii z ESŠ  :)

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie