• Hudobný odbor

     • O odbore

      Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakom poskytujeme možnosť výučby spevu a hry na rôzne sólové hudobné nástroje: klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, pozauna, tuba, trúbka, lesný roh, husle, kontrabas, klasická a elektrická gitara, bicie. Do formy rozšíreného vyučovania sú zaradené deti, ktoré sú mimoriadne nadané, talentované a majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania.

       

      Charakteristika hudobného odboru

      Hudobný odbor ZUŠ je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a skupinových aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.).

      Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia.

      Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie