• Školné

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné) - účinné od 01.03.2023

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

      je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov - účinné od 1. marca 2023


      Polročný príspevok v EUR
        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      35 30 30 30

      základné štúdium
      I. stupeň

      45 35 35 35

      základné štúdium
      II. stupeň

      60 45 45 45

      Polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie 

      podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      625 225 225 225

      základné štúdium
      I. stupeň

      625 225 225 225

      základné štúdium
      II. stupeň

      625 225 225 225

      Polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí navštevujú viac ako 1 individuálny a 1 skupinový odbor
        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      70 60 60 60

      základné štúdium
      I. stupeň

      75 65 65 65

      základné štúdium
      II. stupeň

      80 80 80 80

      V Martine, dňa 01.03.2023

      Mgr. art. Pavol Zápotočný
      riaditeľ školy

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie