• Školné

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné) - účinné do 28.02.2023

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

      je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov - účinné od 1. septembra 2018


      Polročný príspevok v EUR
        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      30 20 20 20

      základné štúdium
      I. stupeň

      35 25 25 25

      základné štúdium
      II. stupeň

      50 35 35 35

      Polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie 

      podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      625 200 200 200

      základné štúdium
      I. stupeň

      625 200 200 200

      základné štúdium
      II. stupeň

      625 200 200 200

      Polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí navštevujú viac ako 1 individuálny a 1 skupinový odbor
        Hudobný Literárno-dramatický Tanečný   Výtvarný

      prípravné štúdium
       
      60 50 50 50

      základné štúdium
      I. stupeň

      65 55 55 55

      základné štúdium
      II. stupeň

      70 60 60 60

      V Martine, 1. 7. 2018

      Mgr. art. Pavol Zápotočný
      riaditeľ školy

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie