• Hudobný odbor

     • Strunové oddelenie

     • Ak máte záujem o prvé kroky v hudbe, môžete ich začať spolu s nami. V súčasnosti v strunovom oddelení pracuje skvelý tím kvalitných pedagógov, ktorí vám pomôžu získať vzdelanie na týchto hudobných nástrojoch: klasická gitara, elektrická gitara, husle, kontrabas a fanúšikom ľudovej hudby ponúkame hru na cimbal. Ak ste sa ešte nerozhodli, skúste s nami nazrieť do tried,kde vyučujeme hru na jednotlivé hudobné nástroje.

      Vzťah k žiakom funguje na báze priateľstva a vzájomnej komunikácii, samozrejme za prítomnosti vzájomného rešpektovania sa. Pracujeme podľa novej koncepcie vyučovania s dôrazom na individuálny prístup ku každému žiakovi. Vyučujeme v príjemných estetických priestoroch. Vyučovanie je možné aj v dopoludňajších hodinách. Vek dieťaťa pre prijatie na školu nie je obmedzený. 

      Do prípravného ročníka prijímame deti už po ukončení materskej školy. Primárne vzdelávanie trvá štyri roky, po jeho absolvovaní žiak dostáva záverečné vysvedčenie o ukončení primárneho umeleckého vzdelávania. Po ňom nadväzuje sekundárne vzdelávanie, ktoré trvá taktiež štyri roky a žiak získava záverečné vysvedčenie o ukončení sekundárneho umeleckého vzdelávania. Po ukončení štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. Niektorí zostávajú hrať vo vytvorených hudobných skupinách, v ľudovej hudbe. Mnoho žiakov pokračuje v štúdiu na druhom stupni štúdia.

      Našim cieľom je vychovať kvalitných hráčov, vytvoriť žiakom príjemnú pracovnú atmosféru a priniesť im radosť z hry. Nenásilnou cestou sa snažíme budovať v nich estetično, formovať citlivý prístup k umeniu, rozširujeme ich hudobný rozhľad, rozvíjame ich schopnosti, posilňujeme v nich cit pre zodpovednosť, systematickú prácu, sebakritiku a mnohé iné životne dôležité vlastnosti.

      Študenti strunového oddelenia sa zúčastňujú výmenných koncertov doma i v zahraničí. Rodinnou akciou tried bývajú triedne besiedky, kde majú voľný vstup rodičia a naši priatelia. Súčasťou vzdelávania je aj účasť žiakov ako pozorovateľov na súťažiach, koncertoch, seminároch. 

       

      Gitara

      Gitara dnes patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Je to nástroj sólový i sprevádzajúci, melodický i akordický. Aj štúdium na našej škole je zamerané na tieto vlastnosti. Žiakom ponúkame možnosť získať technickú zručnosť a dieťa vedieme ku kvalitným sólovým výstupom. Dieťa vedieme i k samostatnému vytváraniu harmonického sprievodu k piesňam i k hre v komorných zoskupeniach. Takýto druh štúdia prináša deťom radosť, uvoľnenie a vytvára tvorivú priateľskú atmosféru. Výsledkom sú ocenenia, ktoré si deti prinášajú z rôznych prehliadok a festivalov. Súčasťou vyučovania sú aj základy populárnej hudby, ktorá bezprostredne patrí k hre gitaristov.

       

      Husle

      Husle sú sláčikový nástroj s možnosťou uplatnenia v sólovej i komornej hre. Je to nádherný nástroj s bohatou tradíciou a s veľkým praktickým využitím v rôznych žánroch hudby. Husle sa svojim zvukom možno najviac približujú ľudskému hlasu a v tom spočíva ich príťažlivosť. Štúdium hry na tento nástroj podporuje hudobný i ľudský rast osobnosti žiakov. Počas štúdia svoje dosiahnuté výsledky prezentujú na školských i verejných vystúpeniach, tí najlepší aj na súťažiach. Žiaci môžu svoj talent uplatniť v rôznych komorných zoskupeniach, priaznivci ľudovej hudby si môžu zahrať v detskej ľudovej hudbe.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie