• Hudobný odbor

     • Klavírne oddelenie

     • Klavír je hudobným nástrojom, ktorý si zamilovali majstri hudobného umenia už v minulosti. Pre svoju tónovú farebnosť je využívaný nielen vo vážnej hudbe, ale aj speváci a hudobníci popu boli a dodnes sú ním inšpirovaní. Čierno-biele klávesy poskytujú interpretovi a poslucháčovi rozmanitý kolorit vnímania farieb od čistej - bielej, až po smútkom zafarbenú - čiernu.

      Cieľom pedagógov klavírneho vyučovania je poskytnúť žiakom nielen dostatočné vedomosti a zručnosti v oblasti klavírnej hry, ale citlivo pôsobiť na celú ich osobnosť, rozvíjať emocionálne a estetické cítenie. Individuálne štúdium umožňuje veľmi konkrétny až blízky vzťah s dieťaťom. Pri samotnom štúdiu a interpretácii skladieb sa snažíme o to, aby dieťa spoznávalo štýlové rozdiely v interpretácii skladieb od čias renesancie až po hudbu súčasných skladateľov. Vystupovaním na koncertných pódiách ich učíme sebadôvere a úcte k poslucháčovi. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú interných a verejných vystúpení. Radi si merajú sily s inými klaviristami na súťažiach regionálneho, celoslovenského alebo medzinárodného charakteru. Zapájame sa do školských projektov, výchovných koncertov. Kladieme dôraz aj na interpretáciu skladieb slovenských skladateľov, ktorá je každoročne prezentovaná našimi klaviristami na projekte Súznenie. 

      Štúdium hry na klavíri začína prípravným ročníkom, do ktorého sa dieťa môže hlásiť už od piatich rokov. Primárne vzdelanie získava absolvovaním štyroch ročníkov prvej časti I. stupňa a dostáva  vysvedčenie o ukončení primárneho umeleckého vzdelávania. Podmienkou sú postupové skúšky v štvrtom ročníku z nástroja. Žiaci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží majú možnosť rozšíreného štúdia.

      Po ňom nadväzuje nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré žiak získava absolvovaním štyroch ročníkov druhej časti I. stupňa. Trvá taktiež štyri roky a žiak získava záverečné vysvedčenie o ukončení nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. Podmienkou je úspešné absolvovanie skúšok z nástroja a hudobnej náuky. Absolventi klavírnej hry majú možnosť pokračovať v štúdiu na konzervatóriách, nájdu uplatnenie v komornej, tanečnej hudbe, vo sfére profesionálnej i amatérskej.

      Štúdium II. stupňa trvá štyri roky.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie