• Hudobný odbor

     • Akordeónové oddelenie

     • Akordeón má výrazné miesto v hudobnom živote. Napriek tomu, že prešiel dlhodobým konštrukčným vývojom, zaznamenávame jeho technické zdokonaľovanie aj v súčasnosti. Akordeón ma široké uplatnenie ako nástroj koncertný, sólový i sprievodný v klasickej, ľudovej i v zábavnej hudbe. Vyučovanie hry na akordeóne je koncipované na nových progresívnych princípoch, ktoré umožňujú žiakom získať také odborné vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v záujmovo-umeleckej, ale aj v profesionálnej činnosti. Preto sa v dnešnej dobe interpret nezaobíde bez dokonalého zvládnutia výrazových možností nástroja, technickej vyspelosti oboch rúk a dokonalej mechovej techniky.

      Najväčším atribútom akordeónu je jednoznačne farba. Nástroj, ktorého zvuk vzniká chvením, je bez málo výnimiek jedinečný práve pri akordeóne. Špecifický zvuk, ktorého predurčením je možnosť reprodukovať viachlasnú hru, umožňujú registre, niektoré veľmi podobné zvuku organa.

      Cieľom predmetu je rozvoj muzikality, hudobnej predstavivosti a cítenia, v rovnováhe s technickým vývojom žiaka. Náplňou štúdia je sústavný rozvoj mechovej a prstovej techniky, hudobnej pamäti, tvorivých schopností žiaka, sluchovej sebakontroly, štýlovej interpretácie a výchove k estetickému hudobnému cíteniu. Obsah štúdia tiež zahŕňa hru z listu, harmonizáciu, transpozíciu a komornú hru.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie